In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player

Powered by RS Web Solutions

smieci1c
odsniezanie

ig


Zapraszamy na oficjalną stronę Doliny Pałaców i Ogrodów - www.dolinapalacow.pl

postheadericon Aktualności lista

Przychodnia Zdrowia w Mysłakowicach

Wpisany przez Administrator w czwartek, 04 lutego 2016 06:59

Została uruchomiona dla naszych pacjentów strona internetowa przychodni zdrowia w Mysłakowicach - www.spzoz.myslakowice.pl

 

Czytaj

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty w trybie art. 19a

Wpisany przez Daria w poniedziałek, 01 lutego 2016 11:42

Wójt Gminy Mysłakowice o możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1118) na realizację zadania publicznego pt. FESTIWAL „LUDOWE GRANIE NA GRUSZKOWSKIEJ POLANIE”.

W dniu 26.01.2016 r. do Urzędu Gminy Mysłakowice wpłynęła oferta złożona przez Stowarzyszenie Zespół Folklorystyczny KARKONOSZE na realizację zadania w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pt. FESTIWAL „LUDOWE GRANIE NA GRUSZKOWSKIEJ POLANIE”.
Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Mysłakowice w zakładce Pożytek Publiczny, na stronie internetowej Urzędu Gminy w Mysłakowicach oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Mysłakowicach.

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1118), każdy może zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.
Uwagi można zgłaszać pisemnie drogą elektroniczną na adres: fundusze@myslakowice.pl lub listownie na adres: Urząd Gminy Mysłakowice, ul. Szkolna 5, 58-533 Mysłakowice na formularzu dostępnym w BIP i na stronie internetowej Urzędu Gminy w Mysłakowicach do dnia 16.02.2016 r.

Ogłoszenie

Oferta

Formularz 

Czytaj

Statystyczne badania ankietowe

Wpisany przez Daria w poniedziałek, 01 lutego 2016 08:32

Szanowni Państwo,

jak co roku, Główny Urząd Statystyczny przeprowadza w całym kraju statystyczne badania ankietowe. Ich głównym celem jest dostarczenie odbiorcom danych porównywalnych dla wszystkich krajów Unii Europejskiej.


W załączonych informacjach przedstawiliśmy badania, które będą realizowane w 2016 r. na terenie województwa dolnośląskiego:

  • w wylosowanych gospodarstwach domowych, punktach sprzedaży detalicznej i punktach usługowych, na targowiskach oraz na przejściach granicznych w Jakuszycach, Zgorzelcu, Jędrzychowicach, Kudowie Słonem.
  • w wylosowanych gospodarstwach rolnych.

Statystyczne badania rolnicze

Badania  ankietowe - plakat

Czytaj

Zawiadomienia o zebraniu wiejskim w Kostrzycy

Wpisany przez Daria w piątek, 22 stycznia 2016 07:57

Uprzejmie zawiadamiam wszystkich mieszkańców Sołectwa wsi Kostrzyca, iż w dniu 30 stycznia 2016 r. (sobota) o godz. 16.00 w świetlicy wiejskiej "Sołtysówka" w Kostrzycy odbędzie się Zebranie Wiejskie.

 

Porządek zebrania wiejskiego:
1. Otwarcie zebranie wiejskiego
2. Zmiany w budżecie sołeckim za rok 2016
3. Wybór koncepcji zagospodarowania boiska sportowego w Kostrzycy - są 2 koncepcje
4. Sprawy różne
5. Zamknięcie zebrania
                                                                                     Sołtys i Rada Sołecka

Czytaj

Ogłoszenie o wynikach Otwartego Konkursu Ofert

Wpisany przez Daria w wtorek, 19 stycznia 2016 10:41

Wójt Gminy Mysłakowice informuje, że w odpowiedzi na Ogłoszenie o Otwartym Konkursie złożone zostały cztery oferty. Poddano je ocenie formalnej zgodnie z Regulaminem Komisji Konkursowej i ogłoszeniem o konkursie.

W wyniku postępowania konkursowego na wykonanie zadań publicznych w roku 2016 dotację na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu otrzymuje:
1. Klub Sportowy ŁOMNICA – Prowadzenie drużyn piłkarskich KS ŁOMNICA wraz
z utrzymaniem stadionu sportowego w Łomnicy – 62.000,00 PLN
2. Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Dolnośląska HUFIEC KARKONOSKI – Cykl lokalnych imprez sportowo - rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży „KIERUNEK-AKTYWNOŚĆ” – 3.500,00 PLN
3. Ludowy Zespół Sportowy „POTOK” KARPNIKI – Upowszechnianie Kultury fizycznej i sportu w oparciu o infrastrukturę gminną – 12.500,00 PLN
4. Gminne Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Mysłakowicach – Upowszechnianie Kultury fizycznej i sportu w oparciu o infrastrukturę gminną – 62.000,00 PLN

ogłoszenie

Czytaj

Informacja

Wpisany przez Daria w wtorek, 12 stycznia 2016 12:48

W dniu 14 stycznia 2015 r. (czwartek) ewidencja ludności i dowody osobiste będą nieczynne za utrudnienia bardzo przepraszamy.

Czytaj

Zebranie Wiejskie w Mysłakowicach

Wpisany przez Daria w poniedziałek, 11 stycznia 2016 08:42

Uprzejmie zawiadamiam wszystkich mieszkańców Sołectwa Mysłakowice, iż w dniu 20 stycznia 2016 r. (środa) o godz. 17.30 w Gminnym Ośrodku Kultury w Mysłakowicach odbędzie się Zebranie Wiejskie w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających Sołtysa.

 

Porządek obrad Zebrania Wiejskiego:
1. otwarcie Zebrania Wiejskiego,
2. wybór protokolanta Zebrania Wiejskiego,
3. wybór Komisji Skrutacyjnej,
4. zgłoszenie kandydatów na Sołtysa, autoprezentacja,
5. głosowanie tajne i wybór Sołtysa,
6. ogłoszenie wyników wyborów Sołtysa,
7. wolne wnioski i zapytania,
8. zamknięcie Zebrania Wiejskiego.

                                                                           Wójt Gminy Mysłakowice
                                                                                 /-/ Michał Orman

Czytaj

Przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych

Wpisany przez Daria w piątek, 08 stycznia 2016 10:13

Uprzejmie przypominamy, że zgodnie z art. 111 ust. 4 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2015 r. poz. 1286), przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim, są obowiązani do złożenia, do 31 stycznia każdego roku, pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim. Jednocześnie przypominamy, iż zgodnie z art. 111 ust. 7 w/w ustawy w terminie do 31 stycznia danego roku kalendarzowego należy wnieść na rachunek bankowy Gminy Mysłakowice I ratę rocznej opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w poszczególnych punktach sprzedaży, w których roczna wartość sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim przekroczyła:

  • 37 500,00 zł dla napojów o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwa wnoszą opłatę w wysokości 1,4 % ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim, w przypadku gdy sprzedaż nie przekroczyła powyższej wartości opłata wynosi 525,00 zł.
  • 37 500,00 zł dla napojów o zawartości od 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) wnoszą opłatę w wysokości 1,4 % ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim, w przypadku gdy sprzedaż nie przekroczyła powyższej wartości opłata wynosi 525,00 zł.
  • 77 000,00 zł dla napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18% alkoholu wnoszą opłatę w wysokości 2,7 % ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim, w przypadku gdy sprzedaż nie przekroczyła powyższej wartości opłata wynosi 2 100,00 zł.

Wartość sprzedaży oblicza się oddzielnie dla każdego rodzaju napojów alkoholowych. Wartością sprzedaży jest kwota należna sprzedawcy za sprzedane napoje alkoholowe, z uwzględnieniem podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego.

Informacji udziela Pani Monika Dobrucka – inspektor ds. dowodów osobistych, zdrowia i osób niepełnosprawnych tel. 75 64 39 978, e-mail: dowody@myslakowice.pl

Oświadczenie dla przedsiębiorców, których zezwolenia tracą ważność w 2016 r.

Oświadczenie 2

Czytaj

Ogłoszenie

Wpisany przez Administrator w czwartek, 31 grudnia 2015 12:32

Ogłoszenie z dnia 31.12.2015r o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego. - pobierz

 

Czytaj

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW

Wpisany przez Administrator w czwartek, 31 grudnia 2015 07:16

Uprzejmie informuję, że od dnia 01.01.2016r odpady komunalne na terenie gminy odbierać będzie  Konsorcjum "KOMSIM" - MPGK sp. z o.o, SIMEKO sp. z o.o. w Jeleniej Górze.     W załączeniu harmonogramy odbioru odpadów z podziałem na poszczególne miejscowości gminy. Zgodnie z ustaleniami z Wykonawcą usługi każdy Mieszkaniec otrzyma drogą pocztową stosowny harmonogram.

  • Harmonogram - odbioru odpadów na terenie gminy mysłakowice  - od 01-01-2016 do 31-07-2016

Wójt Gminy Mysłakowice  Michał Orman

Czytaj

postheadericon Razem znaczy lepiej

Projekt „Razem znaczy lepiej – transgraniczna współpraca Gminy Mysłakowice i Miasta Semily” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz środków budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Nysa.

alt

Zapraszamy Państwa na wędrówkę w Dolinę Pałaców i Ogrodów, do „niebiańskiej okolicy”, gdzie są „potężne góry na południu i spokojna sielskość na północy”. Gdzie królują lasy, stawy, gaje i najpiękniejsze łąki. Gdzie wielonarodowe i wielokulturowe dziedzictwo jest dumą obecnych mieszkańców gminy, inspiracją do wzbogacania swojej małej ojczyzny własną wyobraźnią i pracą, dla zadowolenia odwiedzających ją turystów. W gminie Mysłakowice położonej między Karkonoszami i Rudawami Janowickimi, w widłach rzeki Łomnicy, Jedlicy i Bobru, wśród wzgórz cudownie wkomponowane w przyrodę zamki i pałace stanowią unikalne zespoły parkowo-pałacowe tworząc niezwykle cenny historyczny krajobraz kulturowy.Proponujemy Państwu odwiedzenie letnich rezydencji, które przez stulecia były własnością arystokratycznych rodów m.in. Schafgotschów, rodziny Zedlitz oraz Hohenzollernów, a na początku XIX w zlokalizował tu swoją rezydencję król pruski Fryderyk Wilhelm III.

q1q2

Warto zatem zobaczyć letnie rezydencje Hohenzollernów w Mysłakowicach, Karpnikach i Wojanowie, siedzibę Fryderyka i Fryderyki hr von Reden w Bukowcu, „Dom Wdowy” i pałac rodziny v. Küster w Łomnicy, neorenesansowy pałac w Wojanowie-Bobrowie „Pałac Dębowy” w Karpnikach, ruiny pałacu v. Deckerów w Dąbrowicy, ślady zamku Sokolec w Górach Sokolich. Przepiękny krajobraz, dobrze rozwinięta baza turystyczna ( około 1000 miejsc noclegowych ), szlaki turystyczne, ścieżki rowerowe, możliwość uprawiania wspinaczki skałkowej to tylko niektóre dodatkowe atuty potwierdzające atrakcyjność tej okolicy. Niewątpliwą atrakcją gminy Mysłakowice są również domy tyrolskie, z bogato zdobionymi balkonami.Stanowią unikalny, oryginalny i jedyny w Polsce typ architektury drewnianej, przez co są świetną wizytówką dla turystów i przyjezdnych gości odwiedzających Mysłakowice.

q3q4

Wiele z tych domów służy jako gospodarstwa agroturystyczne, a w jednym z nich znajduje się muzeum tyrolskie, przedstawiające wydarzenia związane z przybyciem Tyrolczyków na te tereny. Nie będziecie Państwo mieli problemów ze znalezieniem noclegów w Dolinie Pałaców i Ogrodów, w gminie Mysłakowice czekają na Was wykwintne hotele, ośrodki kolonijno-wypoczynkowe, przytulne pensjonaty, schroniska i gospodarstwa agroturystyczne, które oprócz miejsc noclegowych oferują ciekawy program pobytu. Możecie liczyć na degustacje lokalnych specjałów oraz gościnność gospodarzy.

gazetka1

 

karkonosze_logotyp_rgb

 

 

 

alt