In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player

Powered by RS Web Solutions

postheadericon Innowacyjna Gospodarka

INNOWACYJNA GOSPODARKA

 

UE EFRR pol

 

 

 

 

 

 

 

„Dotacje na Innowacje”   „Inwestujemy w Waszą przyszłość”
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

 

Gmina Mysłakowice jako beneficjent informuje, że w ramach:
działania 8.3. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion”
osi priorytetowej 8. „Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki”
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013 realizuje projekt:
„Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Mysłakowice”
Umowa o dofinansowanie nr POIG.08.03.00-02-572/13-00
Nr projektu: POIG.08.03.00-02-872/13

Całkowita kwota wydatków: 484 190,60PLN (słownie: czterysta osiemdziesiąt cztery tysiące sto dziewięćdziesiąt, 60/100 PLN)
Kwota wydatków kwalifikowalnych stanowiąca 100% dofinansowania: 448 517,50PLN (słownie: czterysta czterdzieści osiem tysięcy pięćset siedemnaście, 50/100 PLN)


 
Wykluczenie cyfrowe to podział społeczeństwa na osoby z dostępem do sieci internetowej i nowoczesnych form komunikacji oraz na osoby bez takich możliwości. Wynika on z szybkiego rozwoju technologii informatycznych, który doprowadził do powiększenia różnic między klasami bogatą i średnią, które mogły sobie pozwolić na ich zakup, a klasą niższą, której nie stać na swobodny dostęp do Internetu.
 
Głównym celem projektu jest przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w 30 gospodarstwach domowych w Gminie Mysłakowice, poprzez dostarczenie sprzętu teleinformatycznego oraz Internetu w okresie realizacji oraz w okresie trwałości projektu. Działanie to również ma na celu utworzenie stanowisk komputerowych z dostępem do szerokopasmowego Internetu w jednostkach podległych Beneficjentowi.


Założenia projektu:
• zakup dla 30 gospodarstw domowych w Gminie Mysłakowice laptopów wraz z drukarkami, z oprogramowaniem oraz dostępem do szerokopasmowego Internetu
•   zakup 40 zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem oraz dostępem do szerokopasmowego Internetu dla jednostek podległych Gminy Mysłakowice tj. dla:
                o    Szkoły Podstawowej w Kostrzycy,
                o    Zespołu Szkół Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Mysłakowicach,
                o    Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Łomnicy,
•    realizacja szkoleń z zakresu obsługi komputera, podstaw Internetu i poczty elektronicznej
•    organizacja spotkań informacyjnych dla mieszkańców gminy
•    stworzenie 2 paneli informacyjnych w lokalnej telewizji promujących i  podsumowujących projekt i jego rezultaty na rozpoczęcie i zakończenie projektu

 

Grupę docelową będzie stanowiło 30 gospodarstw domowych z Gminy Mysłakowice, w których wychowywane jest przynajmniej jedno dziecko/młodzież w wieku szkolnym z wyróżniającymi osiągnięciami naukowymi (kryterium będzie średnia ocen z roku szkolnego poprzedzająca rok realizacji projektu, co najmniej 4.0).

Dodatkowym kryterium wyboru grupy docelowej będzie sytuacja życiowa uwarunkowana kondycją ekonomiczną gospodarstwa domowego mającą bezpośredni wpływ na wykluczenie cyfrowe (kryterium finansowym będzie kwota nie przekraczająca wysokości 1600 zł brutto w przeliczeniu na pełnoletniego członka rodziny).

Mając na celu zapobieganie marginalizacji cyfrowej gospodarstwa domowe zostaną wyposażone w sprzęt komputerowy z dostępem do Internetu w formie użyczenia, a użytkownicy sprzętu zostaną przeszkoleni z zakresu podstaw obsługi komputera i możliwości, jakie niesie ze sobą odpowiednie wykorzystanie Internetu. Młodzież szkolna będzie miała możliwość wyrównania swoich szans w zdobywaniu i pozyskiwaniu wiedzy, rozwijania zainteresowań oraz wzbogacenia wrodzonych zdolności. Osoby dorosłe zamieszkujące gospodarstwo domowe uzyska dostęp do informacji, ofert pracy publikowanych za pośrednictwem Internetu oraz podniesie swoje kwalifikacje poprzez rozwijanie umiejętności obsługi komputera i programów zakupionych w ramach projektu.

 

REKRUTACJA DO UDZIAŁU W PROJEKCIE:

19 maja 2014 r. rozpoczęła się rekrutacja do projektu, która potrwa do 18 lipca 2014r.
Zgłoszenia do projektu będą przyjmowane za pośrednictwem Szkół dla których Organem prowadzącym jest Gmina Mysłakowice.
Zgłoszenia do projektu dokonuje osoba dorosła posiadająca zdolność do czynności cywilno-prawnych. W przypadku dzieci i młodzieży do lat 18 zgłoszenia dokonuje rodzic lub opiekun prawny.
Przy zgłoszeniu beneficjent jest zobowiązany do wypełnienia ankiety zgłoszeniowej. Wraz z ankietą należy złożyć dokumenty :

 • potwierdzające wysokość średniego dochodu brutto na dorosłego członka gospodarstwa domowego za miesiąc poprzedzający moment złożenia ankiety,
 • kserokopię dowodu osobistego,
 • zaświadczenie o pobieraniu nauki lub spełnianiu obowiązku nauki przez dzieci i młodzież w gospodarstwie domowym. W zaświadczeniu musi zostać umieszczona średnia ocen dziecka za rok szkolny 2012/2013
 • kserokopię tytułu prawnego do lokalu mieszkalnego.   


Rekrutacja odbywać się będzie w trzech etapach:

 • I etap - wypełnienie ankiety, o której mowa w pkt 4, złożenie jej u Dyrektora Szkoły do dnia 18.06.2014 roku,
 • II etap – Dyrektor Szkoły przekazuje ankiety do Gminy Mysłakowice w biurze projektowym przy ul. Szkolnej 5, pokój nr 10, gdzie następuje weryfikacja ankiet pod kątem spełniania kryteriów dostępu (spelnia/ nie spełnia), do dnia 27.06.2014 roku
 • III etap – punktacja na podstawie danych podanych w ankiecie przyznana przez Zespół projektowy, sporządzenie listy kwalifikacyjnej – do dnia 18.07.2014 roku.

Załączniki:

Zarządzenie ws. "Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie"

Ankieta zgłoszeniowa

 

UWAGA!!!

PONOWNA REKRUTACJA DO PROJEKTU!!!


Zasady ponownej rekrutacji

Rekrutacja odbywać się będzie w siedzibie Gminy Mysłakowice w terminie do 22.09.2014 r.
Zgłoszenia do projektu będą przyjmowane za pośrednictwem Szkół dla których Organem prowadzącym jest Gmina Mysłakowice oraz bezpośrednio do Biura Projektowego przy ul. Szkolnej 5, pok. nr 10.
Zgłoszenia do projektu dokonuje osoba dorosła posiadająca zdolność do czynności cywilno-prawnych. W przypadku dzieci i młodzieży do lat 18 zgłoszenia dokonuje rodzic lub opiekun prawny.
Przy zgłoszeniu beneficjent jest zobowiązany do wypełnienia ankiety zgłoszeniowej. Wraz z ankietą należy:

 • złożyć dokument potwierdzający wysokość rocznego dochodu opodatkowanego każdego członka rodziny (osiągającego dochód), w celu ustalenia przeciętnego miesięcznego dochodu opodatkowanego na osobę w gospodarstwie domowym (np. PIT – 37 lub inny PIT  przedłożony w Urzędzie Skarbowym za rok 2013 lub zaświadczenie US o dochodzie opodatkowanym za rok 2013 lub inny dokument potwierdzający osiągnięty dochód opodatkowany za rok 2013).  


Rekrutacja odbywać się będzie w trzech etapach:

 • I etap - wypełnienie ankiety, o której mowa w pkt 4, złożenie jej u Dyrektora Szkoły lub w biurze projektowym do dnia 18.09.2014 roku,
 • II etap – Dyrektor Szkoły przekazuje ankiety do Gminy Mysłakowice w biurze projektowym przy ul. Szkolnej 5, pokój nr 10, gdzie następuje weryfikacja ankiet pod kątem spełniania kryteriów dostępu (spelnia/ nie spełnia), do dnia 22.09.2014 roku.
 • opublikowanie listy osób zakwalifikowanych do projektu oraz pisemna informacja dla osób zakwalifikowanych do projektu – 23.09.14 – 30.09.14.

Nowy regulamin rekrutacji do projektu

Nowa ankieta zgłoszeniowa do projektu

 

 

KOMUNIKAT O ZAKOŃCZENIU

 REKRUTACJI DO PROJEKTU!!!

 

Gmina Mysłakowice informuje, że w dniach 22 września 2014 roku dokonała oceny Ankiet Zgłoszeniowych złożonych do projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Mysłakowice” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, działania 8.3. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion” osi priorytetowej 8. „Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki” i wybrała 30 uczestników Projektu.


Poniżej publikujemy listę osób zakwalifikowanych do projektu oraz osób, które nie spełniły wymagań formalnych.

Komunikat

 

 

UWAGA!

Komunikat dotyczący spotkania informacyjnego

i podpisania umowy użyczenia sprzętu!

 

W dniu 24.10.2014 o godz: 15:30 w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy Mysłakowice odbędzie się spotkanie informacyjne dotyczące realizacji projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Mysłakowice”. Na spotkaniu zostaną omówione zasady, założenia oraz cele projektu. Zostaną również podpisane umowy użyczenia sprzętu komputerowego z każdym zakwalifikowanym uczestnikiem projektu.
Projekt pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Mysłakowice” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, VIII Oś Priorytetowa: Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion, na podstawie Umowy nr POIG.08.03.00-02-572/13-00 z dnia 04.06.2014 r.

Zapraszamy do zapoznania się ze wzorem umowy użyczenia.

umowa użyczenia sprzętu - wzór

 

plakat POIG

 

 

Projekt w realizacji


Projekt pn. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Mysłakowice jest realizowany zgodnie z ustalonym harmonogramem. W drodze wielu postępowań wybrano różnych wykonawców świadczących usługi oraz dostawy niezbędne do realizacji działań projektowych. Poniżej przedstawiamy kilka informacji dotyczących wybranych Wykonawców.
Wybrano następujący Zespół Zarządzający Projektem:
1) Piotr Amborski – koordynator projektu – 75-64-39-986
2) Daria Tadeusz – asystent koordynatora projektu – 75-64-39-986
3) Danuta Pluta – koordynator finansowy (księgowy) projektu – 75-64-39-990
4) Adam Szumowski – informatyk projektu – 601 554 412

Wybrano następujących Wykonawców usług, dostaw:
1) Dostawa zestawów komputerowych z oprogramowaniem w ramach projektu pn. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Mysłakowice" - ALLTECH Spółka Jawna Zdzisław Pająk, Artur Pająk, ul. Spółdzielcza 33, 09-407 Płock
2) Świadczenie usługi stałego dostępu do Internetu w ramach projektu pn. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Mysłakowice" - PHU „NETI” Paweł Cisowski, ul. Łąkowa 22, 58-533 Mysłakowice
3) Wykonanie usługi instalacji i konfiguracji sprzętu komputerowego w gospodarstwach domowych w ramach projektu pn. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Mysłakowice" - PHU „NETI” Paweł Cisowski, ul. Łąkowa 22, 58-533 Mysłakowice
4) Dostawa materiałów promocyjnych w ramach projektu pn. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Mysłakowice" - The Friend Marek Betliński, ul. Rumiankowa 58, 05-077 Warszawa
5) Ubezpieczenie sprzętu komputerowego w ramach projektu pn. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Mysłakowice" - Rafał Nawrot Pośrednictwo Ubezpieczeniowe, 58-533 Mysłakowice, ul. Daszyńskiego 16c, działający w imieniu Ubezpieczyciela tj. Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń S.A.

 

Oficjalne rozpoczęcie projektu

pn.  „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Mysłakowice”


24. października 2014 roku odbyło się spotkanie informacyjne dotyczące realizacji projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Mysłakowice”.
Spotkanie rozpoczął Wójt Gminy MysłakowiceZdzisław Pietrowski, który przywitał uczestników projektu i przekazał głos koordynatorowi projektu Panu Piotrowi Amborskiemu, który scharakteryzował zakładane cele i rezultaty całego przedsięwzięcia, szczegółowo omówił jego etapy oraz przedstawił warunki umowy użyczenia sprzętu komputerowego, którą podpisał każdy z przedstawicieli 30 gospodarstw domowych.    

Podczas spotkania Uczestnicy projektu poznali członków całego Zespołu Zarządzającego Projektem oraz przedstawiciela PHU „NETI” - Pana Pawła Cisowskiego, który będzie wykonywał usługę instalacji i konfiguracji sprzętu komputerowego w gospodarstwach domowych oraz świadczył usługę stałego dostępu do Internet do 30. września 2015 roku.

Projekt pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Mysłakowice” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, VIII Oś Priorytetowa: Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion, na podstawie Umowy nr POIG.08.03.00-02-572/13-00 z dnia 04.06.2014 r.

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z wydarzenia.

 

 

 

 

 

 

Kurs obsługi komputera i korzystania z Internetu

dla gospodarstw domowych uczestniczących w projekcie

 

Niniejszym informujemy, że w dniach 21.02.2015 oraz 28.02.2015 (dwie soboty), w godz: 10:00 – 15:00 odbędzie się kurs obsługi komputera i korzystania z Internetu dla gospodarstw domowych będących uczestnikami projektu nr POIG.08.03.00-02-572/13-00 pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Mysłakowice”. Kurs odbędzie się równolegle w trzech szkołach Gminy Mysłakowice, do których zostaną dopasowane grupy szkoleniowe utworzone z uwzględnieniem miejsca zamieszkania każdego uczestnika. Zakres kursu obejmuje:
a) podstawowe zasady obsługi komputera,
b) podstawowe informacje nt. obsługi komputera z systemem Windows 7,
c) przegląd podstawowych programów użytkowych zawartych w systemie,
d) podstawowe informacje nt. korzystania z Internetu,
e) informacje nt. bezpieczeństwa i zagrożeń w sieci, zwłaszcza w odniesieniu do osób niepełnoletnich,
f) informacje nt. możliwości wykorzystania Internetu do nauki, poszukiwania informacji,
poszukiwania pracy, kontaktów z organami administracji,
g) podstawowe informacje nt. obsługi poczty elektronicznej,
h) podstawowe informacje nt. obsługi programów biurowych,

W czasie kursu zapewniony będzie catering oraz obiad dla każdego uczestnika.

W związku z powyższym zapraszamy na spotkanie informacyjne, które odbędzie się w dniu 06.02.2015 roku o godz. 14:00 w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy Mysłakowice. W czasie spotkania każdy z uczestników projektu wskaże osobę z gospodarstwa domowego, która będzie uczestnikiem kursu w czasie dwudniowego szkolenia. Tym samym należy przygotować ze sobą dane osoby tj. imię, nazwisko, adres, data urodzenia. Uczestnikiem kursu może być zarówno osoba dorosła, jak i dziecko z gospodarstwa domowego objętego projektem. Na spotkaniu każdy będzie mógł wybrać szkołę, w której będzie uczestniczył w kursie z obsługi komputera i internetu (do wyboru Zespół Szkół w Mysłakowicach, ZSzOI w Łomnicy, SP Kostrzyca). Kurs jest dla w Państwa w całości bezpłatny.


Po ukończeniu kursu w dniu 28.02.2015 roku każdy uczestnik uzyska stosowne zaświadczenie. Uczestnictwo w spotkaniu informacyjnym oraz dwudniowym kursie jest obowiązkowe. Dla każdego uczestnika spotkania informacyjnego przewidziany jest drobny upominek promocyjny.

 

 

Trzecie spotkanie informacyjne

 

26 czerwca 2015 roku odbyło się trzecie spotkanie informacyjne dotyczące realizacji projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Mysłakowice”. W związku ze zbliżającym się zakończeniem projektu na spotkaniu zostały przekazane zasady użytkowania sprzętu komputerowego po 30 września 2015 roku. Ponadto zostały omówione sprawy bieżące wynikające z realizacji projektu.
Projekt pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Mysłakowice” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, VIII Oś Priorytetowa: Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion, na podstawie Umowy nr POIG.08.03.00-02-572/13-00 z dnia 04.06.2014 r.

 

 

Materiał filmowy

 

Informacja o zakończeniu projektu POIG 8.3

"Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Mysłakowice"


Gmina Mysłakowice zrealizowała projekt w ramach Działania 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion, Osi priorytetowej 8. Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki, Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013.

Projekt "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Mysłakowice" pozwolił na dostarczenie 30 gospodarstwom domowych w Gminie Mysłakowice, sprzętu teleinformatycznego wraz z dostępem do Internetu oraz utworzenie 40 stanowisk komputerowych z dostępem do szerokopasmowego Internetu w jednostkach podległych Beneficjentowi.

 

 

Projekt obejmował:

 • zakup dla 30 gospodarstw domowych w Gminie Mysłakowice laptopów wraz z drukarkami, z oprogramowaniem oraz dostępem do szerokopasmowego Internetu
 • zakup 40 zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem oraz dostępem do szerokopasmowego Internetu dla jednostek podległych Gminy Mysłakowice tj. dla:
  •  Szkoły Podstawowej w Kostrzycy,
  • Zespołu Szkół Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Mysłakowicach,
  • Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Łomnicy,
 • realizacja szkoleń z zakresu obsługi komputera, podstaw Internetu i poczty elektronicznej
 • organizacja spotkań informacyjnych dla mieszkańców gminy 
 • stworzenie 2 paneli informacyjnych w lokalnej telewizji promujących i podsumowujących projekt i jego rezultaty na rozpoczęcie i zakończenie projektu

Zapraszamy Państwa na wędrówkę w Dolinę Pałaców i Ogrodów, do „niebiańskiej okolicy”, gdzie są „potężne góry na południu i spokojna sielskość na północy”. Gdzie królują lasy, stawy, gaje i najpiękniejsze łąki. Gdzie wielonarodowe i wielokulturowe dziedzictwo jest dumą obecnych mieszkańców gminy, inspiracją do wzbogacania swojej małej ojczyzny własną wyobraźnią i pracą, dla zadowolenia odwiedzających ją turystów. W gminie Mysłakowice położonej między Karkonoszami i Rudawami Janowickimi, w widłach rzeki Łomnicy, Jedlicy i Bobru, wśród wzgórz cudownie wkomponowane w przyrodę zamki i pałace stanowią unikalne zespoły parkowo-pałacowe tworząc niezwykle cenny historyczny krajobraz kulturowy.Proponujemy Państwu odwiedzenie letnich rezydencji, które przez stulecia były własnością arystokratycznych rodów m.in. Schafgotschów, rodziny Zedlitz oraz Hohenzollernów, a na początku XIX w zlokalizował tu swoją rezydencję król pruski Fryderyk Wilhelm III.

q1q2

Warto zatem zobaczyć letnie rezydencje Hohenzollernów w Mysłakowicach, Karpnikach i Wojanowie, siedzibę Fryderyka i Fryderyki hr von Reden w Bukowcu, „Dom Wdowy” i pałac rodziny v. Küster w Łomnicy, neorenesansowy pałac w Wojanowie-Bobrowie „Pałac Dębowy” w Karpnikach, ruiny pałacu v. Deckerów w Dąbrowicy, ślady zamku Sokolec w Górach Sokolich. Przepiękny krajobraz, dobrze rozwinięta baza turystyczna ( około 1000 miejsc noclegowych ), szlaki turystyczne, ścieżki rowerowe, możliwość uprawiania wspinaczki skałkowej to tylko niektóre dodatkowe atuty potwierdzające atrakcyjność tej okolicy. Niewątpliwą atrakcją gminy Mysłakowice są również domy tyrolskie, z bogato zdobionymi balkonami.Stanowią unikalny, oryginalny i jedyny w Polsce typ architektury drewnianej, przez co są świetną wizytówką dla turystów i przyjezdnych gości odwiedzających Mysłakowice.

q3q4

Wiele z tych domów służy jako gospodarstwa agroturystyczne, a w jednym z nich znajduje się muzeum tyrolskie, przedstawiające wydarzenia związane z przybyciem Tyrolczyków na te tereny. Nie będziecie Państwo mieli problemów ze znalezieniem noclegów w Dolinie Pałaców i Ogrodów, w gminie Mysłakowice czekają na Was wykwintne hotele, ośrodki kolonijno-wypoczynkowe, przytulne pensjonaty, schroniska i gospodarstwa agroturystyczne, które oprócz miejsc noclegowych oferują ciekawy program pobytu. Możecie liczyć na degustacje lokalnych specjałów oraz gościnność gospodarzy.

gazetka1

 

karkonosze_logotyp_rgb

 

 

 

alt